Google ____________________________________________________________________

Стихи на чукотском для детей.
Илюкин’э (Непоседа). Кымъытваал.

Стихи на чукотском для детей.Кымъытваал.Мурыгнутэк
Варкын ңэгны
Танынныңъё
Пэкулңэю,
Тэңэммэйңэ,
Тэңэмирвэ
Ынңин ытлён
Гэныннэтлин.
Ынңинңэйык,
Тъэлечурмык
Варкын нынны
Илюкиңэн.
Амлыгэрат,
Амратамрат
Ынңиннымык
Нытвақэнат.
Элек нымным
Голвытвата,
Льаляңанма
Гаялгыта.
Илюкиңэ
Қаарата
Қонпы муук
Гаянота.
Ынинңыроқ
Гивиңитти,
Вачақ ынин
Колё витқин…
Ңотэнпынлык
Мытратвыңын
Илюкиңэ –
Уллвыкиңэ.
«Китъам кынмал
Мынпалёмтэл,
Мынгитэгъэн
Илюкиңэ –
Гымнин ңинчьэн,
Гымнин нэнэн
Илюкиңэ!»
Мынпалёмтэл:
Татай тумгин
Пыңылтэлгъэ:
Илюкиңэ,
Илюкиңэ…
Ынңиин вальын
Иилюкиңэ:
Қонпы мынгыт
Рилюльэнңыт,
Илюкинэ
Улвыкыльин,
Қонпы гыткат
Рэлейвыңыт,
Илюкиңэ,
Илюкиңэ…
Како а’мын
Улвыкыльин
Мургин нэнэн
Илюкиңэ.
Рэнмыгиңқэй
Таңымлыгэ,
Гыргочаткын
Таңымльота,
Лымынқоры
Гэрэтчьэтэ,
Ипэръэнут
Гэнэрэтэ,
Ипръанут
Гэнчимэвэ –
Ынңин вальын
Илюкиңэ.
Қонпы вэймэн,
Қонпы гагчав,
Малтаңэты
Эйылқэткэ.
Қалгэкэрқай
Йытычьэтэ,
Тумгин иръыт
Йыпычьата,
Раплягтыркын,
Рапчегтыва,
Қонпы ръэнут
Гэнчикутэ,
Гэнитлитэ –
Ынңин вальын
Илюкиңэ.
Ваңэёткок
Раваңэңа,
Энотлянма
Рэнотлянңа,
Кыелпынит –
Гэрэчвиңэ,
Таналгыгма –
А’тав э’птэ
Цнкы гъэптэ,
Тэрэтэмңык –
Гэвинрэтэ,
Къуриннитэ
Гаваңэта,
Титэрпэ
Гатэрңата –
Ынңин вальын
Илюкиңэ,
Илюкиңэ –
Улвыкыльин.
Татай льунин
Рыюлқытльэн,
А’тав э’птэ
Рэнъюлқынңэ.
Ынйив льунин
Туттыңыльын,
А’тав э’птэ
Тоттыңымгой,
Эпы льунин
Тарытрынльан
Рытрыт қэлюқ
Чыңатчернэн…
Колё а’мын
Нывитқиқин
Мургин нэнэн
Илюкиңэ!
Мурыгнымык
Амқынгырок
Ныкилвэйқин
Колё варат.
Йыққай вынэ
Тынмагчыңыт,
А’мын қитпын
Увэльанма,
Таңгэчевкы
Рамкыльанма,
Омом колё
А’қагнэнма!
Эпэқэй-ым
Пэнинэмил
Рэнарамав
Рэнтытконво.
Ңавытлывэ
Винрэттумгу:
«Қылпынрыгын,
Ңээ’н, рэквыт,
Қынлывэкав,
Ынңэ чинит
Ңоткэн вэты
Эрэнуңкэ!»
Илюкиңэ
Гакоргава.
Қаёогты
Ытръэч ңэнку
Лыгэнңуну
Энарамав
Нинэтчықин:
«Лыгэнңунэт
Эръэтъулти,
Гымнан чинит
Мынуйвынэт!
Қэюуқэй
Чамъам эвын
Лыгэнитык
Рэръэтъулю.»
Эпэқэй-ым
Рагтэнаңо
Илюкиңэ
Ынңот ивнин:
«Мури кынмал
Кэюуқэй
Эръэтъульи
Мытыткунэт!»
Таңгэчевкы
Вальын мургин
Нэнэнэқэй
Илюкиң́!
Гуйгук ытлён
Кинольогъэ,
Колё а’мын
Пагченъёгъэ;
Ръэмиңкри
Ытчай ынин
Ченлечыку
Гавэтгавлен,
Кытвылқун вай
Люнчимэтэ
Телевизор
Ытчай рылма?!
Э’йңэвйивык
Таңылвавнэн,
Танынтоңык
Тавмэтэвнин
Чанляйңэпы
Ытчайңавыт.
Пытқы вынэ
Гиничгытлин
Илюкиңэ
Ынңот итык:
Ыммэмэқэй
Ытри ярак
Тэгнымэльэв
Нывиқинэт.
Люур анны
Вэтгавъёлгын
Ыммэмэмил
Вэтгавымгой,
Алымы вай
Ыммэмэқэй
Таңванэван
Нывэтгавын!
Леңытэқ вай
Кэльэқэе
Қулиткэнин
Ыммэмэқэй?
Китъам, ыммэм,
Рэқын қикви?
Қэйвэ эты
Гайилигыт?
Нақам мэңин

Нывэтгавқ́н
Гыныгйиле
Вэтгавъёлгык?
Колё а’мын
Эмпэгчиңэ
Илюкиңэ
Пытқилюкэ!
Қымэк ынан
Рычимэвнин
Телевизор
Рычикуйвык!
Вэтгавъёлгын
Винвыннэнин:
Оккой юрэқ
Ымы ынин
Қолелгықай
Ратаагнэн!
Колё а’мын
Кытвэтқ́та,
Кытпагчеңа
Илюкиңэ.
Лыляквыльын
Кэлиңэвқэй
Тэңэмқынльук
Рамңылёгнэн:
«Ытлён иа’м
Қэргычьатын
Гынин льулқыл,
Кэлиңэвқэй?
Иъам нақам
Люңқитыльын
Гынин ңаргын
Қэргычьықай?
Итык ярак
Қэргычьыт ңан
Эмқыннқивъек
Рэқитыңыт!»
Колёвынэ
Гыттэпэңик
Гэгъюлетлин
Илюкиңэ!
Мыгпынлёльын,
Мыгқулильын
Мургин нэнэн
Илюкиңэ!
Қулийиле
Вэтгавыльыт
А’мын ынан
Лыгитэнңу:
«Қынур анны
Рэвымрэвыт
Э’йңэръуркыт
Энаральыт!»
Илюкиңэ
Эмнуңыльын,
Илюкиңэ
Чувчиңэвқэй
Ытлён вытку
Ойвынтагъэ,
Ытлён вытку
Гуйгульугъи.
Ипэръэнут
Иничгыту,
Ипэръэнут
Винвэкэвку:
Паңъэквыргыт
Утъегыльыт,
Малетъопэл
Панраплякыт,
Чит вай ңытой
Эммэнигэ,
А’мын колё
Винвэңигъи:
«Мытив номқэн
Челгыманэг,
Лыгэн рақыл –
Тэмъюңинэң!
Ынан колё
Гагтанъялен
Аратамкэ –
Лыгэрайңын:
Анлыкыльэн,
Нықэрықэн,
Нақам номқэн
Оттырайңын!
Вэлыткорак
Қысқычеквъи
Итык мургин
Илюкиңэ:
Таңымыльо
Ивичвинэң
Ранрагтанңа
Нэнэнэтэ!
Кымъытваал. Палёмтэлма типъэйңэн.Ынңин вальын
Илюкиңэ,
Эпэңъивки –
Чинэтрыңңэ.
Амлымканма
Олвытвальын,
А’тав вынэ
Мыннатчьавын.
Илюкиңэ,
Илюкиңэ…

 

НАЖИМАЯ НА КНОПКИ, ВЫ ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ЖИЗНЬ САЙТА - СПАСИБО)

_________________________________________________________________________________________ авторизуйтесь, нажав на любую из кнопочек соц. сети, оставьте комментарий и его увидят ваши друзья
Социальные комментарии Cackle ____________________________________________________________________________________________ Пост! Instagram __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

вверх к началувверх к началу