Стихи на чукотском для детей.
Лыгэран. Кымъытваал.

Стихи на чукотском для детей. Кымъытваал.Айвэрэтқай етгъи.
Ңаргынэн мэлпэнин:
Қынур ы’лён – қэргын,
Мэчичьу э’қэгнин.
Читать полностью »

Стихи на чукотском для детей.
Чеваро (Случай). Кымъытваал.

Стихи на чукотском для детей. Кымъытваал.Чьачанъёо’к
Чевароқай
Танытлыңкы
Тылвавын.
Ипэ а’мын
Нивыпэтқин
Қэвъямачы
Ңаргынэн.

Стихи на чукотском для детей.
Яраңы (Дом). Кымъытваал.

Стихи на чукотском для детей.Кымъытваал.Ыымъылёңэт
Тытараңын
Ипэрэқэ
Вытэлгын.
Топылтатгъэ
Ныглёкэтльан,
Кэттывак-ым
Э’нқэтгъи.

Стихи на чукотском для детей.
Ев-ев рэмқытвигъэ (Угроза). Кымъытваал.

Стихи на чукотском для детей. Кымъытваал.Ыммэмэнэ
Ңытольэгым
Нэнъарэқэн
Ярак.
Читать полностью »

Стихи на чукотском для детей.
Қырым нықивъен (Разговор с куклой). Кымъытваал.

Стихи на чукотском для детей. Кымъытваал.Ев-ев гымнан
А’лёчелгын
Ноттытъоля
Мытакэрңын.
Гымнин қутти
Манэгпамъят
Тавтычгыңкы
Тыяанат.
Гымнин игыт
А’лёчелгын
Қырым титэ
Нықивъегъэн.

вверх к началувверх к началу